ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Definities en toepasselijkheid

1.1. FitnessNext: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. FitnessNext is statutair gevestigd te Cuijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65045114.
1.2. Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die aan FitnessNext een opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten.
1.3. Activiteit: alle activiteiten die FitnessNext uitvoert in opdracht van de Klant. Hieronder valt zeker te verstaan: het geven van bootcamp- en overige sportactiviteiten.
1.4. Website: de website van FitnessNext. Onder meer te bereiken via https://www.fitnessnext.nl.
1.5. Trainin: de mobiele applicatie die door de Klant gebruikt kan worden om een strippenkaart te kopen, een abonnement af te sluiten en zich aan te melden voor de deelname aan een Activiteit.

Artikel 2: Aanbiedingen & tot stand komen van een overeenkomst

2.1. Op de website van FitnessNext zijn de tarieven weergegeven voor de door FitnessNext te verlenen diensten. Deze tarieven zijn slechts indicatief en kunnen onderhevig zijn aan verandering.
2.2. Indien een Klant deel wenst te nemen aan een Activiteit dient de Klant te beschikken over een abonnement, een strippenkaart of een eenmalige vergoeding te voldoen voor aanvang van de betreffende Activiteit.
2.3. De Klant dient zich via de e-mail of de app van Trainin op te geven voor het afsluiten van een abonnement of aanschaffen van een strippenkaart. Indien de Klant reeds beschikt over een abonnement, strippenkaart of eenmalig deelneemt aan een Activiteit is deze aanmelding niet vereist en kan de Klant op ieder moment deelnemen aan een Activiteit.
2.4. Een abonnement wordt verleend nadat de Klant een e-mail heeft gestuurd of via de app van Trainin het product heeft aangeschaft en de verschuldigde abonnementsgelden heeft voldaan.
2.5. Indien de Klant een maandabonnement afneemt bij FitnessNext, zal dit abonnement telkenmale stilzwijgend worden verlengd met een periode van één maand, tenzij de Klant FitnessNext één maand voorafgaand aan de datum waarop dit abonnement stilzwijgend wordt verlengd, schriftelijk te kennen geeft de overeenkomst te willen beëindigen.
2.6. Een strippenkaart wordt aan de Klant verstrekt nadat de Klant de voor de betreffende strippenkaart verschuldigde vergoeding heeft voldaan.
2.7. FitnessNext heeft het recht om de Klant zonder opgaaf van redenen geen abonnement of strippenkaart te verlenen of de deelname aan een Activiteit te ontzeggen.

Artikel 3: Rechten & verplichtingen Klant

3.1. De Klant dient zich te gedragen conform de door vertegenwoordigers van FitnessNext gedane aanwijzingen en conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien de Klant deze verplichting niet nakomt is FitnessNext gerechtigd de Klant de toegang tot een Activiteit te ontzeggen.
3.2. De tijd, datum en locatie waar de Activiteiten plaatsvinden zullen op de Website en app van Trainin worden weergegeven en zijn onderhevig aan verandering. De Klant is derhalve verplicht voor aanvang van de Activiteit via de Website of app van Trainin na te gaan of zich wijzigingen in de tijd, datum of locatie hebben voorgedaan.
3.3. Aanmeldingen voor een Activiteit dient de Klant via de app van Trainin te doen.
3.4. De Klant kan zich voor de start van een Activiteit nog uitschrijven voor de deelname aan de betreffende Activiteit via de app van Trainin. Indien de Klant zich niet uitschrijft voor deelname aan de Activiteit, zal FitnessNext niet overgaan tot restitutie in welke vorm van dan ook.
3.5. Eventuele wijzigingen in persoonsgegevens van de Klant, dient de Klant zo spoedig mogelijk te melden aan FitnessNext.

Artikel 4: Rechten & verplichtingen FitnessNext

4.1. FitnessNext zorgt voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door bekwame/deskundige personen.
4.2. FitnessNext heeft het recht derden te betrekken of in te schakelen bij de uitvoering van diensten.
4.3. FitnessNext mag de Activiteit annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig deelnemers aan een Activiteit of (extreme) weersomstandigheden. Ingeval van annulering voor de aanvang van de Activiteit heeft de Klant recht om op een later moment alsnog deel te nemen aan een Activiteit.
4.4. FitnessNext heeft het recht beeld- en geluidsopnamen te maken tijdens Activiteiten. Door deel te nemen aan een door FitnessNext georganiseerde Activiteit verleent de Klant toestemming voor het maken van beeld- en geluidsopnamen en de verspreiding van dit materiaal door FitnessNext voor promotionele doeleinden.

Artikel 5: Betaling & ontbinding

5.1. De Klant dient alle aan FitnessNext verschuldigde bedragen op een door FitnessNext te bepalen wijze aan FitnessNext te doen toekomen. Bij het uitblijven van betaling zal FitnessNext de Klant de deelname aan een Activiteit ontzeggen en de Klant de mogelijkheid bieden alsnog aan de gestelde betalingsverplichtingen te voldoen. Indien de Klant daarna nog in gebreke blijft, zal FitnessNext de wettelijke incassokosten in rekening brengen, welke in beginsel 15% van de hoofdsom bedragen met een minimum van € 40,-.
5.2. Indien de Klant onverhoopt niet deelneemt aan een Activiteit ontslaat dit de Klant niet van enige betalingsverplichtingen.
5.3. FitnessNext heeft het recht om de prijzen na verloop van ieder half jaar te wijzigen.
5.4. Een Klant die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf heeft het recht om een overeenkomst met FitnessNext welke is aangegaan op afstand, binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
5.5. Indien een Klant gebruik maakt van het recht om de overeenkomst te ontbinden, dient de Klant dit schriftelijk aan FitnessNext te melden. Indien de Klant op het moment van ontbinding al deel heeft genomen aan een of meerdere Activiteiten, zullen de daarvoor verschuldigde vergoedingen worden verrekend met het aan de Klant terug te betalen bedrag.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1. De Klant doet op eigen risico mee aan de door FitnessNext georganiseerde Activiteiten. FitnessNext is uitsluitend aansprakelijk voor grove tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst die het gevolg zijn van grove onzorgvuldigheid bij het uitvoeren van diensten.
6.2. Mocht onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 6.1 toch aansprakelijkheid aan de kant van FitnessNext worden aangenomen, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald.
6.3. Mocht in uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 6.2 om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvinden, dan is de aansprakelijkheid van FitnessNext beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.
6.4. De aansprakelijkheid van FitnessNext wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant FitnessNext onmiddellijk en naar behoren schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en FitnessNext ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.
6.5. Aansprakelijkheid van FitnessNext voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 7: Privacy & toepasselijk recht

7.1. FitnessNext zal de privacy van de Klant respecteren en zal er zorg voor dragen dat persoonlijke informatie die aan FitnessNext wordt verstrekt, vertrouwelijk wordt verwerkt. FitnessNext gebruikt persoonsgegevens slechts om de overeenkomst zo snel en goed mogelijk uit te voeren.
7.2. Op alle rechtsbetrekking waarbij FitnessNext partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
7.3. De Klant en FitnessNext zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
7.4. Tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven, is in eerste aanleg uitsluitend de bevoegde in rechter in ‘s-Hertogenbosch bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen FitnessNext en de Klant.

Versie is geldig vanaf 4 januari 2016.